ห้องสมุดจัดการเรียนการสอนวิชาเทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน (ทร 02019)

ห้องสมุดประชาขน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจัดการเรียนการสอนวิชาเทคนิคการใช้ให้สมุดประชาให้แก่นักศึกษากศน.ตำบลดอนไก่ดีระดับม.ต้น เวลา 09.00 น. – 12.00 น.