อัตลักษณ์และเอกลักษณ์สถานศึกษาของสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

สรุปอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ปี 2555

สถานศึกษา

อัตลักษณ์ผู้เรียน
เป็นคนที่ ………………..

เอกลักษณ์สถานศึกษา
เป็นสถานศึกษาที่ ……..

กศน.เมืองตรัง

สุขภาพดี มีจิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง

ส่งเสริมเครือข่าย มีจิตอาสา สถานศึกษาพอเพียง

กศน.นาโยง

อยู่อย่างพอเพียง

สถานศึกษาพอเพียง

กศน.ย่านตาขาว

มีความรู้ คู่คุณธรรม

พัฒนาความรู้ คู่กิจกรรม สร้างความสัมพันธ์เครือข่าย

กศน.อำเภอปะเหลียน

ดี มีคุณค่าอย่างพอเพียง

บริการเยี่ยม เปี่ยมคุณภาพ ได้มาตรฐาน

กศน.อำเภอหาดสำราญ

ชีวิตพอเพียง อาชีพมั่นคง
วิถีชุมชนยั่งยืน

ส่งเสริมการเ…