เค้าโครงงานวิจัย

๑. ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากร กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๒. ประเภทของการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน ๓. สาขาวิชาที่การวิจัย รัฐประศาสนศาสตร์ ๔. ผู้ดำเนินการวิจัย นางสาวสุธาสินี วรรณเจริญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๕ สำนักปลัดฯ ช่วยราชการกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ๕. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญต่อการทำงานในองค์การเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ทีมงานจะช่วยทำให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายเท่านั้น แต่ทีมงานยังจะเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อบรรย…