ทฤษฎีความพึงพอใจ

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
       ความหมายของความพึงพอใจ
       ความพึงพอใจ (Satisfaction)
ได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542)
ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ
และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
ดิเรก  (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก
ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ
ทำให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีควา…

 

Recent Entries

  • Link มีประโยชน์

  • Link เพื่อนบ้าน

  • ผู้ร่วมให้ข้อมูล

  • หนังสือพิมพ์ออนไลน์